Financial Advisory Blog

Viktiga tips för Forex nybörjareavFXGM

150 0

Detärettfaktum – detfinnsinteettreceptförframgång. Annarsskulleallabadaipengar. Men detfinnsvissareglerattföljai FX. Månganybörjareväljerattignoreradem, och de hamnareftermäklaren. Tar de förstastegeni Forex trading ärenviktigupplevelse. Detärdärfördet expert teametav FXGM villpresenteranybörjare med någraanvändbara tips. Forexmarknadeninteskulle se såskrämmande med rätttänkesätt.

  • Pengarärnyckelni Forex

Dettabör din nummer 1 regel. Allaharattförloraaffärer, men dettaärnormalt. Dettaärhurmarknadenfungerar. Om du torkardinamedel till de sistabitarna, slipper du flexibilitetattåtervinna. Detärviktigareattbopåmarknadenänattvarapank. Även om du planeratattvinnastortpåenhandel. Alltidhållaettögapå de risker du tar.

Månganybörjaresökerendastefteren bra handelsstrategi. Om de lyckashittaen, försöker de attgenomföra den. Men dettaärsvårt om du inteärbekant med FX. Viktigareänen solid strategiärpengarförvaltning. I slutetavradenger money management ochrationellabeslut dig mervinstänenutmärktstrategi. Nybörjareböralltid ha dettaiåtanke – interiskeramerän 3% påenhandel. Och se till att ha kapitalförminst 40 framtidaaffärer.

Image result for FXGM

  • Alltidhandeln med en stop-loss

Stop-loss order ärdetmesteffektivaverktygetiennäringsidkares box. Du kanberäknaochfastställa din risk till ettenda pip. Attvaraförbereddför den värstaförlustenpåenhandelärbättre. Detärmycketbättreänatt se dittkontogå till spilloeftersommarknadenskiftadesom du gjordemiddag.

Dessutomgörattplaceraen stop-loss du tror. Detgöratt du värdesätterdinapengar. Varjehandelären Schrodinger handelinnan du avslutar den. Detmåvinna du vinster, detkanförlora du pengar. Dettaärvarför du böralltidövervägamöjlighetenavenförlust. När du gör, kommerinte du fålutasnärdethänder. Du kommerattkunnagåvidare till nästahandeln med ettklartsinne.

Tittapådethärsättet – om du ärvilligattförlora 50 pips förattvinna 100 pips, du behöver bara en 33% vinnande trades. Sedan fråga dig själv – din strategivinnaminst 33% avtiden? Om den gördet, är du okej. Försökinteattvinnamerän du tänker. FXGM experterföreslåralltidattensäkerruttärbättreänenkraschinomen dag.

  • Hålla den verkliga

Vi harallahört om extraordinäralyckligamänniskor. De kanförvandla $500 till $5000 inågramånader. Men dettaräknasinteför den genomsnittliganäringsidkaren. Detärfrestandeattvinnalättpengar, men detkanleda dig till konkurs. Julägreförväntningar – lägreriskenförbesvikelseoch frustration.

Anstränga sig atttittapådinaaffärerrealistiskt. Beräkna din upplevelseochprestandaför din strategi. Ange enprocentandelavvinstensom du villuppnådennamånad. Eller itvå, fyra, tiomånader. Avgörahurmyckettid du kanspenderapåhandel. Också, glöminteatt du behöverinlärningstid. Kunskapärviktigi Forex trading.

Se till attanalysera din handelsessioner. Göraändringari din strategi, implementeranykunskapochalltidhållaettögapåhelheten. Du kaninteblimiljonäröveren dag. Detkanhända, men du måstevarakonsekvent.

  • Kontrolleradessakänslorhelatiden

Sist men definitivtinteminst, hållaettöppetsinnenär du anger enhandel. Valutahandelkanvaraspännandeochroligt, men du måstevaralugn. Expert handlaretyckerhandelsomettföretag. Detärinteen hobby, detärettsättatttjäna din månatliglön.

Dittkapitalärgrundenför din handelbeslut. Någrahandelvinner du pengar, andrakommerattställa dig tillbakaförenminut. Detärsåenkelt. Detärviktigtattinteglömmadittslutmål. Du villblienframgångsrik trader. Sedan måste du agerasomen. Förhastadebeslutkanförlorakapitalienminut. Och du harbyggtdettakapitalienveckainnan. Intesåspännandenär du tittapådethärsättet, höger?

Berättaförossvadtycker du om dessa tips ochförslag! Dela din åsikt med oss!

Leave A Reply

Your email address will not be published.